Ekspertyzy techniczne

osoba robiąca ekspertyzęPrzeprowadzamy ekspertyzy techniczne budynków, których celem jest weryfikacja ogólnego stanu technicznego danego obiektu budowlanego. Wykonujemy je w oparciu o oględziny obiektu, analizę dokumentacji projektowej budowlanej i podwykonawczej, dokumentacji technologicznej oraz niezbędnych badań i obliczeń, które przeprowadzamy.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego ekspertyzy techniczne muszą być sporządzane w sytuacji, gdy wzniesienie nowego obiektu budowlanego jest planowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku. Wykonuje się je również przed rozpoczęciem prac wzmacniających i naprawczych w starszych budynkach. Dzięki nim można szczegółowo określić zakres wymaganej modernizacji. Z usług tych można również skorzystać w momencie kupna domu lub mieszkania, co pozwoli rzetelnie określić jego stan techniczny bez względu na opinię sprzedającego, która nie zawsze może być zgodna z prawdą. Dodatkowo ekspertyzy techniczne często są wykorzystywane jako materiał dowodowy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania robót budowlanych.

Ekspertyzy techniczne dotyczą wszystkich elementów konstrukcyjnych, takich jak m.in. ściany, stropy, fundamenty, elewacje czy dachy. Podczas ekspertyz technicznych weryfikujemy, czy prace budowlane zostały wykonane prawidłowo. Na podstawie przeprowadzonych badań sporządzamy wnioski, określające stan techniczny budynku oraz zalecenia odnośnie zmian, jakie należy dokonać w celu usunięcia wykrytych usterek.

Ekspertyzy techniczne składają się z części opisowej i obliczeniowej. Powinny zawierać m.in. określenie celu wykonania ekspertyzy, podstawy formalne, opisy badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych, dokumentację rysunkową i fotograficzną, a także analizę techniczną przyczyn powstających awarii.